Кафедра вищої математики та інформатики

Аршава Олена Олександрівна

Аршава Олена Олександрівна

Науковий ступінь, звання:канд. фіз.-мат. наук, доцент

Дисципліни, що викладає:

e-mail: olena.arshava@karazin.ua

Освіта.

У 1989 році вступила до Харківського державного університету на механіко-математичний факультет (спеціальність «Математика»), який закінчила з відзнакою у 1994 році. Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики.

У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз.

У 1998 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі вищої математики.

Протягом 2002-2003 рр. навчалася на факультеті післядипломної освіти Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, після завершення освіти на якому отримала диплом спеціаліста з присвоєнням кваліфікації менеджер-економіст.

Наукові інтереси:

Основні наукові праці:

Показати всі
 1. Inversion of integral operators by the method of commutation relations / E.A. Arshava, A.A. Yantsevich. // Differential Equations. – 1996 – V. 32(10). – P. 1424-1426. (Scopus)
 2. Застосування операторних комутаційних співвідношень для розв'язування інтегральних рівнянь / О.О. Аршава, А.А. Янцевич // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Збірник наукових праць. – Київ: Інститут математики НАН України. – 1996. – Випуск 12. ‒ С. 259-263.
 3. Обращение интегральных операторов, удовлетворяющих обобщенным операторным тождествам / О.О. Аршава. // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Збірник наукових праць. – Київ: Інститут математики НАН України. – 1997. – Випуск 14. ‒ С. 3-10.
 4. О решении одного класса интегральных уравнений методом операторных тождеств / О.О. Аршава // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Збірник наукових праць. – Київ: Інститут математики НАН України. – 1997. – Випуск 16. ‒ С. 3-10.
 5. Обращение интегральных операторов методом операторных тождеств / Е.А. Аршава // Труды ХІІІ Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». – Харьков – Херсон, 2007. – С. 32-34.
 6. Решение задачи фильтрации нестационарных случайных процессов / Е.А. Аршава // Вестник Херсонского Национального технического университета. Вып. 2 (31). – Херсон: ХНТУ, 2008. – С.20-23.

Основні науково-методичні праці:

 1. Methodological approach to development of a problem lecture on the topic: «Differential calculus»/ E. Arshava // SWorldJournal. – 2021. – Issue №7, Part 4. ‒ 28-36 рр.
 2. Applied сomponent of the theory of differential equations in problems of mechanics / E.A. Arshava // SWorldJournal. – 2022. – Issue №11, Part 2. ‒ 51-61 рр.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. О.О. Аршава, С.Г. Ізмайлова, А.П. Харченко. Інтегральне числення функції однієї змінної: Навчальний посібник. – Х.: НТМТ, 2012. – 181 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом „Будівництво” (лист №1/11-18621 від 03.12.12).
 2. Аршава О.О., Харченко А.П., Щелкунова Л.І. Інтегральне числення функції однієї змінної. Навчальний посібник. –2-ге вид. переробл. і доповн. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 194 с. ISBN 978-617-7541-69-0
 3. Аршава О.О., Харченко А.П., Щелкунова Л.І. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Навчальний посібник. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 137 с. ISBN 978-617-7722-13-6
 4. Аршава О.О., Харченко А.П., Щелкунова Л.І. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – 128 с. ISBN 978-617-7722-46-4
 5. О.О. Аршава, О.І. Котульська, А.П. Харченко. Динамічні економетричні моделі. Навчально-методичний посібник. – Харків: ХДТУБА, 2006. – 53 с.
 6. О.О. Аршава, А.П. Харченко, Л.І. Щелкунова. Вища математика в наукових дослідженнях. Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУБА, 2016. – 125 с.
 7. О.О. Аршава, А.П. Харченко. Практикум з розділу вищої математики «Ряди». Навчальний посібник. – Харків: ХНУБА, 2017. – 76 с.
 8. О.О. Аршава, Л.І. Щелкунова, А.П. Харченко. Практикум з розділу «Математична статистика». Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУБА, 2017. – 64 с.
 9. О.О. Аршава, А.П. Харченко, Н.Ю. Іохвідович, Є.В. Поклонський, Л.І. Щелкунова, О.В. Бабаєва. Диференціальні рівняння в частинних похідних. Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУБА, 2017. – 145 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 «Компʼютерні науки», 123 «Компʼютерна інженерія», 125 «Кібербезпека та захист інформації», 174 «Автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад. О. О. Аршава. –Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – (PDF 44 с.)
 2. Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Математика та інформатика») / уклад. О. О. Аршава. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – (PDF 28 c.)

Участь у конференціях:

Показати всі
 1. 7-ма Міжнародна міждисциплінарна школа-конференція «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління». - Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007.
 2. Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2008, присвячена до 120-річчю з дня народження Р. Куранта. - Херсон, 2008.
 3. ХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2010.
 4. ХІ Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2010, присвячена до 100-річчю з дня народження академіка В.В. Новожилова, Херсон, 2010.
 5. Spectral theory and differential equations (STDE-2012). International conference in honor of Vladimir A. Marchenko`s 90th birthday. August 20-24, 2012, Kharkiv, Ukraine.
 6. Міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті”. – Київ, 2013.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна освіта ХХІ століття: наука, практика, методика». – Харків, 2013.

Нагороди:

Підвищення кваліфікації

Google Академія

ORCID

Scopus

ResearchGate

Назад