Кафедра вищої математики та інформатики

Жовтоніжко Ірина Миколаївна

Жовтоніжко Ірина Миколаївна

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету за спеціальністю "Математика" (1997 р.). З 2001 р. працювала викладачем, ст. викладачем, доцентом (з 2011 р.) кафедри природничих наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2001 року - викладач кафедри фізики Національного фармацевтичного університету (за сумісництвом), а з 2013 р. - доцент НФаУ. З 2021 р. - доцент кафедри вищої математики та інформатики ФМІ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

В 2008 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а в 2011 р. - вчене звання доцента.

Опубліковано 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 22 наукові статті у провідних фахових виданнях, 5 навчальних та 20 навчально-методичних посібників.

Викладаю наступні дисципліни:

Наукові интереси:

Захоплення:

Основні наукові результати опубліковані в роботах:

2003 - 2010 роки
Показати всі
 1. До проблеми формування наукового світогляду студентів у процесі вивчення науково-природничих дисциплін // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Запорізький обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.; Запоріжжя, 2003. – Вип. 27. – С. 322 – 326.
 2. Формування оцінних знань студентів як основи ціннісних орієнтацій засобами науково-природничих дисциплін // Науковий вісник Чернівец. ун-ту: Зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2003.– вип. 183. – С. 39 – 43.
 3. Ціннісні орієнтації як стрижневий компонент світоглядної позиції особистості студента // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. – Вип. 10. – С. 30 – 35. (Співавтор: Ткачова Н.О.)
 4. Розкриття сутності оцінно-ціннісних знань у дидактичних поглядах В. Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2004. – Вип. 25. – С. 16 – 22. (Співавтор: Ткачова Н.О.)
 5. Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей // Ціннісні парадигми освіти: Зб. ст. – Х.: Основа, 2004. – Вип. 2(26). - С. 122 – 128.
 6. Модульно-рейтинговая система контроля знаний студентов-иностранцев (на примере изучения естественных дисциплин) // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Зб. наук. пр / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004. – Вип. 8. – С. 100 – 105. (Співавтори: Ефимова Т.А., Левина М.Н.)
2011 - 2018 роки
Показати всі
 1. Щодо поєднання методів викладання природничих дисциплін іноземним студентам на підготовчому факультеті // Проблеми сучасної освіти: зб. наук.-метод. пр. – Вип. 3. - В 2 ч. : Ч. 2. – Х.: Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2012. – С. 86 – 90. (Співавтори: Бабакішієва Є.Н., Бойко Л.Ю.)
 2. Особливості адаптації першокурсників до процесу навчання у вищій школі // Науковий вісник ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 9 – 10. – Одеса, 2013. – С. 272 – 278. (Співавтори: Бугаєвська Ю.В.)
 3. Професійна адаптація майбутніх фахівців як основа успішної навчально-професійної діяльності в умовах вищого навчального закладу // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер: Педагогіка і психологія // Кримський гуман. ун-тет. – Вип. 44. – Ч. 4. – Ялта, 2014. – С. 54 – 60. (Співавтори: Доценко Т.П.)
 4. До проблеми організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математичних дисциплін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. - Запоріжжя: КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 509 - 514. (Співавтори: Сілічова Т.В.)
 5. Використання комп’ютерного тестування для контролю знань студентів вищих навчальних закладів (на прикладі вивчення вищої математики) // Науковий вісник: зб. наук. пр. - Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. - № 1. - С. 117 – 123. (Співавтори: Сілічова Т.В.)
2019 - 2021 роки
 1. Activation of cognitive activities of 1st year students during biophysics classes in higher medical educational institutions // Proceedings of IV International-scientific conference ”Scientific achievements of the present”. – Berlin, tradition GmbH, 2019. – p. 125-131. (Співавтори: Sheykina N.V., Frolova N.O., Meshchriakova O.P.)
 2. Вибір методичних підходів дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти // Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 3 (21) / СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2019. – С. 66-70. (Співавтори: Бабакішієва Є.Н.)
 3. Поєднання методичних підходів викладання фізико-математичних дисциплін в умовах дистанційної освіти вищого фармацевтичного навчального закладу // Молодий вчений. - 2019. - №11(75). – С. 929-933. (Співавтори: Шейкіна Н.В., Фролова Н.О., Дягілева Ф.Г.)
 4. Відмінності впровадження дистанційного навчання в освітній процес вищого фармацевтичного навчального закладу // Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA». ? Vilnius, Republic of Lithuania, 2021. – С. 102-104.
 5. Використання мобільних додатків для виявлення фахових здібностей абітурієнтів з урахуванням їх емоційного стану // Фізико-математична освіта: наук. журнал. Вип. 1(27). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021. – С. 30-35. (Співавтори: Баранник М.О., Шейкіна Н.В., Баздирєв О.О.)
 6. Measurement of Diameter, Color Characteristics and Complex Refractive Index of Thin Fibers by Computer Analysis of Colors in an Image // 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering. – S. 74-77. (Співавтори: N. Kokodii, M. Kaydash, M. Dubinin)
 7. Computer method for measuring the geometric, optical and color characteristics of thin fibers // Метрология, информационно-измерительные технологии и системы: Тезисы докл. VIII Межд. научн.-техн. конф. – Х., 2021. – С. 39-40 (Співавтори: Kokodiy N., Natarova A., Priz I.)

Основні навчальні та навчально-методичні праці:

 1. Основы информатики и вычислительной техники: учебн. пособие // Х.: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2005. – 160 с. (Соавторы: Плаксий В.Т., Шалаев В.А.)
 2. Задания для стартового контроля знаний по математике иностранных студентов: учебно-метод. пособие. - Х.: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2012. – 36 с. (Соавторы: Бабакишиева Е.Н.)
 3. Рабочая тетрадь по математике (вводный курс): учебно-метод. пособ. для студ.-иностр. подготов. фак-тов. - Х.: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2012. – 80 с. (Соавторы: Бабакишиева Е.Н., Дубовая О.А.)
 4. Математика. Ч. 2 : учебное пособие для студентов-иностранцев подготовительного факультета Х.: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2013. – 140 с. (Соавторы: Бабакишиева Е.Н., Дубовая О.А.)
 5. Вища математика і статистика. Практикум: навч.-метод. посіб. для студ. вищих фарм. навч. закладів. - Х. : Стиль-Іздат, 2017. – 131 с. (Співавтори: Стороженко І.П.)
 6. Вища математика і статистика: Робочий зошит: навч.-метод. посіб. для студ. вищих фарм. навч. закл. Х.: НФаУ, – 2017. – 116 с. (Співавтори: Дягілева Ф.Г., Красовський І.В., Погорєлов С.В., Решетняк Ю.Б., Стрижаченко О.В., Фролова Н.О.)
 7. Высшая математика и статистика: учеб. пособ. для соиск. высш. образования фарм. высш. учеб. завед. - Х.: Золотые страницы, 2017. – 232 с. (Співавтори: Дягилева Ф.Г., Красовский И.В., Погорелов С.В., Решетняк Ю.Б, Стрижаченко А.В., Фролова Н.А.)
 8. Высшая математика и статистика. - Ч II. Рабочая тетрадь для иностранных студентов (навч.-метод. пос.). - Х.: НФаУ, 2018. – 116 с. (Співавтори: С.В. Погорелов, Н.А. Фролова)
 9. Высшая математика и статистика. Ч I. Рабочая тетрадь для иностранных студентов (навч.-метод. пос.). - Х.: НФаУ, 2018. – 90 с. (Співавтори: С.В. Погорелов, Н.А. Фролова)
 10. Рабочая тетрадь по биофизике и физическим методам анализа: учебн. пос. для иностранных студентов фарм. высших учеб. завед. - Х., 2019. – 142 с. (Соавторы: Погорелов С.В., Фролова Н.А., Шейкина Н.В., Красовский И.В., Тиманюк В.А., Кокодий Н.Г.)
 11. Статистичні методи у фармації: метод. рек. до практ. та семінар. занять для студ., які навч. за освітньою програмою "Фармація" – Х. : НФаУ, 2021. – 152 с. (Співавтори: Погорєлов С.В., Красовський І.В., Решетняк Ю.Б., Тіманюк В. О., Кокодій М.Г., Шейкіна Н. В., Нессонова М.М.)
 12. Вища математика і статистика: навч. посіб. - Х.: НФаУ, 2021. – 111 с. (Співавтори: Погорєлов С.В., Фролова Н.А.)

Назад